คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา และคลินิกชุมชนอบอุ่นมหาชัย นครราชสีมา จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การบริบาลผู้สูงวัย

วันที่ 3 ตุลาคม 2563 […]