วันที่ 30 กันยายน 2563 สำนักศึกษาทั่วไป จัดกิจกรรม “จิตอาสา ปลูกต้นกัลปพฤกษ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” บริเวณริมถนนหน้าอาคาร 8 หลัง ไปจนถึงหน้าฟาร์มเกษตรสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพจน์ วัชโรภากุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศร์ พาผล ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ อาจารย์สิตาภา เกื้อคลัง หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์ นำทีมนักศึกษา บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไปและวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ จำนวน 190 คน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ซึ่งกิจกรรมการปลูกต้นกัลปพฤกษ์ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพลวัตทางสังคมกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับมหาวิทยาลัย อีกทั้งเป็นการปลูกจิตสำนึกความเป็นผู้มีจิตอาสาของนักศึกษา

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : สำนักศึกษาทั่วไป มทร.อีสาน

More from my site