วันที่ 30 กันยายน 2563 มทร.อีสาน จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อมอบนโยบายการพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติและรับฟังการบรรยายสรุปการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภา มทร.อีสาน พร้อมด้วยกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี และคณะผู้บริหาร มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ในการมาร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการจัดการศึกษาของ มทร.อีสาน และร่วมมอบนโยบายการพัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อแนะแนวทางการจัดการศึกษาของ มทร.อีสาน ให้สามารถผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีสมรรถนะสูงและมีทักษะความเชี่ยวชาญรอบด้านตอบโจทย์ 10 อุตสาหกรรมของประเทศได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ได้มอบของที่ระลึกแด่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ ที่ให้เกียรติเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ