มทร.อีสาน อันดับ 3 ม.ราชมงคล ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563 โดยได้ผลรวม 91.29 คะแนน

วันที่ 30 กันยายน 25 […]