ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ พร้อมกับบุคลากรวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ร่วมหารือกับคุณนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาความร่วมมือโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าแบบไฮบริด และการยกระดับความสามารถบุคลากรในห่วงโซ่มูลค่าที่เกี่ยวเนื่องมุ่งเน้นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ณ บริษัท โชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด ซึ่งเป็นโอกาสอันดีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ที่ได้เข้าร่วมโครงการ โดยโครงการนี้เป็นความร่วมมือกันกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย มหาวิทยาลัยบูรพา และคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนารถไฟฟ้าพลังงานไฟฟ้าไฮบริดต้นแบบ ที่ประกอบและใช้ชิ้นส่วนที่ได้มาตรฐานและผลิตในประเทศไทย และใช้เป็นพาหนะในการท่องเที่ยวทางรถไฟเส้นทางกรุงเทพ-สุพรรณบุรี-กรุงเทพ ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถของอุตสาหกรรมการผลิตรถไฟไทย

อาจารย์ณฐกฤษ ธนพิทชัย /ข่าว
จิตสุภา ประหา /เรียบเรียง