วันที่ 21 กันยายน 2563 อาจารย์ฉกาจ เชื่อดี หัวหน้าสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ อาจารย์เมที สุขขี และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ หลักสูตรวิศวกรรมการผลิต คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ชั้นปีที่ 3 และ 4 จำนวน 40 คน พร้อมกับนายกฤษฎา วาลย์มนตรี เจ้าหน้าที่ กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ “โครงการส่วนพระองค์ในพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เศรษฐกิจพอเพียง บ้านใหม่สันติ” ณ บ้านใหม่สันติ หมู่ 5 ตำบลมะเกลือใหม่ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยได้ดำเนินการปรับภูมิทัศน์พัฒนาพื้นที่โดยรอบ ด้วยการปลูกต้นไม้ สร้างความสวยงามและสร้างพื้นที่แห่งความอุดมสมบูรณ์

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : กองพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน