วันที่ 18 – 19 กันยายน 2563 สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน และโปรแกรมวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ได้นำนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง เข้าร่วมกิจกรรม “สานสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ Work Based Education สู่นวัตกรรม” โดยทีมงานจากโครงการบัณฑิตพรีเมี่ยม ภายใต้ บริษัท ซีพี ออล์ จำกัด (มหาชน) ณ อาคารคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาทักษะให้กับนักศึกษาสู่การปรับตัวก่อนเข้าฝึกประสบการณ์ในสถานประกอบการ และเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนในรูปแบบทวิภาคี (Work Based Education) รวมถึงความเข้าใจในหลักของนวัตกรรมที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดในการเรียนและการทำงานต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

More from my site