นศ.สาขาการตลาด และ นศ.โปรแกรมการจัดการธุรกิจค้าปลีก อบรมสานสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ Work Based Education สู่นวัตกรรม เตรียมความพร้อมออกฝึกประสบการณ์ในสถานสถานประกอบการ

วันที่ 18 – 19 กันยา […]