ขอแสดงความยินดีกับ ดร.เดือนเพ็ญ วงค์สอน อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการนำเสนอผลงานวิจัยกลุ่ม เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ ซึ่งภายในงานมี ดร.เยาวพา ความหมั่น และผศ.ดร.เบญญา แสนมหายักษ์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้ด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา : สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและสิ่งแวดล้อม