มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น 60 ปีเทคโนตะโกราย นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำหรับประวัติของ นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ปัจจุบันอายุ 58 ปี โดยเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ในปี 2527 ซึ่งได้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (วขอ.) นครราชสีมา โดยหลังจากนั้นท่านได้ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และระดับปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และท่านได้ปฏิบัติงานเป็นวิศวกรโยธา มาตั้งแต่ปี 2529 ซึ่งจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเสียสละและเที่ยงตรงทำให้ท่านมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ในปัจจุบัน ในการนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ในโอกาสที่ท่านได้รับตำแหน่งที่สูงขึ้น และได้สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดีมาอย่างต่อเนื่อง

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พฤษภา ยิ้มมั่น /ภาพ