วันที่ 15 กันยายน 2563 ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดโครงการการจัดการความรู้ (Knowledge Management: KM) ในหัวข้อเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การใช้โปรแกรม Zoom Meeting การใช้ Google Platforms ต่าง ๆ โดยมี ผศ.รัฐพรรัตน์ งามวงศ์ และ ดร.ภาคภูมิ หมีเงิน อาจารย์จากสาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เป็นวิทยากร อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินกว่า 40 คน เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างเสริมทักษะให้มีความเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา

More from my site