ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ จัดอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน นครราชสีมา

วันที่ 15 กันยายน 25 […]