วันที่ 9- 11 กันยายน 2563 อาจารย์ประจำสถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน ร่วมกับอาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจ และอาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ได้เข้าอบรมหลักสูตรแนวคิดและมาตรฐานการออกแบบสถานีรถไฟ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ กรุงเทพ รัชดา โดยมีการอบรมเกี่ยวกับการออกแบบสถานีรถไฟและมาตรฐานการออกแบบ กรณีศึกษาการออกแบบสถานีรถไฟในประเทศไทยและต่างประเทศ การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์และสถานีโดยรอบ กลไกการพัฒนาและศึกษา การทำ TOD ในต่างประเทศและในประเทศไทย กรณีศึกษา TOD ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงมีการลงพื้นที่ศึกษาดูงานการออกแบบสถานีรถไฟที่สถานีกลางบางซื่อ และสถานีดอนเมือง โดยการอบรมจากหลักสูตรนี้อาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรมจะนำองค์ความรู้ที่ได้ ไปใช้บูรณาการการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยตามสาขาที่ตนเองถนัด ซึ่งจะทำให้การเรียนการสอนด้านระบบรางของ มทร.อีสาน มีความเข้มแข็งรอบด้านอย่างครบวงจร อันจะส่งผลให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่รอบรู้พร้อมเข้าสู่กระบวนการทำงานจริงในอนาคตต่อไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : อาจารย์กุสุมาลย์ ประหา

More from my site