วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 สาขาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดอบรมบริการวิชาการ “โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1” ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 15 คน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จารุวงศ์วิทยา อาจารย์นพรัตน์ อมัติรัตน์ อาจารย์อภิเดช บุญเจือ พร้อมด้วยคณาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำสาขาร่วมเป็นผู้ดำเนินการอบรมและทดสอบ ณ อาคารสาขาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการทดสอบสมรรถนะของนักศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนได้อย่างมืออาชีพเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : อาจารย์นพรัตน์ อมัติรัตน์