วันที่ 11 กันยายน 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ และการสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจ โครงการภาคีเครือข่ายนครราชสีมา ปฏิรูปการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน ร่วมกับหน่วยงนต่าง ๆ ในจังหวัดนครราชสีมา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยมี นางปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี และมี นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ร่วมบรรยายพิเศษ เรื่อง ยุทธศาสร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และการบรรยายจากที่ปรึกษาโครงการ โดย ผศ.วิชยุทธ จันทะรี อาจารย์จาก มทร.อีสาน ในเรื่อง รูปแบบการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดนครราชสีมาด้วยการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน อีกทั้งได้มีการเสวนา เรื่อง ภาพอนาคตของจังหวัดนครราชสีมาในทศวรรษหน้า โดย อธิการบดีจากทั้ง 4 มหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา ศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา กรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดนครราชสีมา กรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้สำหรับวัตถุประสงค์ในการทำความร่วมมือในครั้งนี้ คือ การที่หน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดนครราชสีมา รวมถึงหน่วยงานภาคการศึกษาในทุกระดับ ได้มีความเข้าใจที่ตรงกันในการร่วมกันพัฒนาการศึกษาในจังหวัดนครราชีมา โดยอาศัยการเชื่อมโยงแบบบูรณาการในเชิงพื้นที่เพื่อให้เกิดคุณภาพ มีความเป็นรูปธรรม และพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง โดยมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมาเป็นศูนย์ประสานงาน ซึ่งในส่วนของ มทร.อีสาน เป็นสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ฉะนั้นการร่วมมือในการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ มทร.อีสาน มีความพร้อมสนับสนุนอย่างเต็มกำลัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านทักษะทางวิชาชีพเฉพาะทางต่าง ๆ ที่มีความสอดคล้องกับการพัฒนากำลังคนเพื่อตอบโจทย์การพัฒนาทั้งในระดับจังหวัดและในระดับประเทศ

จิตสุภา ประหา /ข่าว
พลกฤต จารัตน์ /ภาพ

More from my site