วันที่ 10 กันยายน 2563 สถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน จัดการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย “โครงการพัฒนานักวิจัยสิ่งแวดล้อมรุ่นเยาว์” ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีทีมวิทยากรจากสาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน และวิทยากรจากคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ณ ห้องประชุมมรกตอีสาน ชั้น 5 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ซึ่งโครงการดังกล่างได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมนำเสนอจำนวน 10 โรงเรียน และมีครู 14 คน และนักเรียน 33 คน เข้าร่วมโครงการ

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : สถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน