วันที่ 1-4 กันยายน 2563 สาขาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน จัดอบรมบริการวิชาการ ”โครงการอบรมยกระดับฝีมือช่าง หลักสูตรการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก” ให้กับช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศ และบุคคลทั่วไป โดยมีอาจารย์นพรัตน์ อมัติรัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการในการอบรม ณ อาคารสาขาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ทั้งนี้ในการอบรมได้มีการให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะการตรวจช่อม วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในระบบเครื่องปรับอากาศ และจัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานฝีมือช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศให้ได้มาตรฐานในสาขาวิชาชีพเฉพาะ ซึ่งจะช่วยยกระดับค่าจ้างฝีมือแรงงานให้มีมูลค่าสูงขึ้นได้

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

More from my site