วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ห้องปรินซ์บอลรูม โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพฯ อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้แทน ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อก่อให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 โดยในการประชุมมีการนำเสนอผลงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับปัญหาความไม่เท่าเทียมระหว่างเพศ และความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และครอบครัว อีกทั้งมีการบรรยาย เรื่อง ความเท่าเทียมระหว่างเพศ มุมมองทางกฎหมาย โดย ศาสตราจารย์ ดร.จรัญ ภักดีธนากุล อดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมาย การตีความ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 การดูแลปัญหาการแสดงออกอย่างรุนแรง ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการยับยั้ง รักษา เยียวยา บำบัด ฟื้นฟู ก่อนจะใช้มาตรการทางกฎหมาย นอกจากนี้ยังบรรยายถึงการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการคุกคามทางเพศ วัตถุประสงค์ การพิจารณาพฤติกรรมต่าง ๆ ซึ่งทาง มทร.อีสาน จะนำรายละเอียดในการประชุมดังกล่าว มาจัดทำเป็นประกาศเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศของบุคลากรและนักศึกษา มทร.อีสาน โดยให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลอื่น เพื่อการปฏิบัติอย่างเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมระหว่างเพสในด้านใดด้านหนึ่ง ทั้งนี้จะมีการนำรายละเอียดปลีกย่อยเข้าเสนอต่อที่ประชุมบอร์ดผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในปลายเดือนกันยายนนี้ ซึ่งหากมีมติเห็นชอบแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเป็นทางการต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ยุพาพรรณ คนกระโทก /ภาพ
ที่มา : อาจารย์สรวิศ ต.ศิริวัฒนา

More from my site