มทร.อีสาน ขานรับ พ.ร.บ.ความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 พร้อมสร้างความเสมอภาคให้กับบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน

วันที่ 3 กันยายน 256 […]