วันที่ 1-2 กันยายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มทร.อีสาน ได้ต้อนรับ บุคลากรจากศูนย์บำรุงทางรางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รฟท. ในการมาเข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเชื่อมซ่อมผิวรางรถไฟ ด้วยเทคนิคการเชื่อมพอกผิวแข็ง ซึ่งมีอาจารย์จากโปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน เป็นวิทยากรในการอบรม โดยการอบรมดังกล่าวนั้นสืบเนื่องมาที่จากทางโปรแกรมวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ได้ร่วมมือทางวิชาการกับศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รฟท. เพื่อร่วมกันพัฒนาบุคคลให้มีความรู้และทักษะทางการซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางเพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานในสาขาวิชาชีพด้านระบบรางต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา : อาจารย์รฐกฤษ ธนพิทชัย

More from my site