โปรแกรมช่างซ่อมบำรุงระบบราง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน อบรมการซ่อมผิวรางรถไฟ ให้กับบุคลากรจากศูนย์บำรุงทางรางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รฟท.

วันที่ 1-2 กันยายน 2 […]