วันที่ 1 กันยายน 2563 วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน ณ อาคาร A ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล เยื้องกลาง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและการประกันคุณภาพ มทร.อีสาน พร้อมกับ นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน หัวหน้าวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ และบุคลากร ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นความเป็นสิริมงคล ในโอกาสครบรอบการก่อตั้งวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ 5 ปี

สำหรับวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มทร.อีสาน เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2557 มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาทางด้านพาณิชยกรรมและด้านช่างอุตสาหกรรมหลากหลายสาขาด้วยกัน ซึ่งมีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 3,000 คน โดยหลักสูตรของวิทยาลัยนั้นมีความโดดเด่นในการจัดการศึกษาซึ่งมุ่งเน้นด้านทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มุ่งเน้นผลิตนักปฏิบัติด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนตอบสนองประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : อาจารย์รฐกฤษ ธนพิทชัย

More from my site