วันที่ 28 สิงหาคม 2563 อาจารย์ปุริม หนุนนัด อาจารย์ประจำสาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการ Workshop “การสร้างเครือข่ายและการรวมกลุ่มของเกษตรกร” ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายและการสร้างตลาดรูปแบบใหม่สำหรับเกษตรกร” ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ ปึงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและให้ความรู้ในด้านการตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐานให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในจังหวัด และเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในด้านการตลาด ณ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา นครราชสีมา อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

More from my site