ผศ.ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นำทีมผู้บริหารคณะ อาจารย์สุมาลี เอกพล รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์จินตนา เข็มประสิทธิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการวิจัย ดร.พร้อมพร ภูวดิน รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ณ คณะบริหารธุรกิจ มทร.ศรีวิชัย จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563 เพื่อสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบริหารจัดการองค์การ ระดับคณะ/สถาบัน ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงการศึกษาดูงานการค้าและการลงทุนในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา โดยในวันที่ 1 กันยายน 2563 จะได้เข้าร่วมรับปังการบรรยายพิเศษหัวข้อ เศรษฐกิจปัจจุบันในยุค New Normal และการอยู่รอดขององค์การ จากผู้อำนวยการธนาคารแห่งประเทศไทย อีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา

More from my site