อาจารย์สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมเป็นวิทยากร Workshop การสร้างเครือข่ายให้กับกลุ่มเกษตรกร

วันที่ 28 สิงหาคม 25 […]