วันที่ 27 สิงหาคม 2563 สาขาวิชาสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการบริการ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการการศึกษาศักยภาพความพร้อมของแหล่งชุมชนอุตสาหกรรมไหมและผ้าทอมือและจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและชุมชนที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ ภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการย่อยที่ 4 การศึกษาศักยภาพความพร้อมของแหล่งชุมชนอุตสาหกรรมไหมและผ้าทอมือและจัดทำเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและชุมชนที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ณ ห้องตะโกราย 1 ชั้น 3 อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสุรัชสานุ์ ทองมี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวเปิดโครงการ ซึ่งมี ผศ.ดร.ดลฤทัย โกวรรธนะกุล หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศอุตสาหกรรมไมซ์ฯ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย ร่วมโครงการ โดยในชุดโครงการย่อยที่ 4 นี้ มี อาจารย์อชิรญา พรมลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นหัวหน้าโครงการ และ ดร.ธนาวัฒน์ ปัทมฤทธิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นผู้ร่วมโครงการแผนงานวิจัย ซึ่งจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพความพร้อมของแหล่งชุมชนอุตสาหกรรมไหมและผ้าทอมือในกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง โดยอาศัยองค์ความรู้จากกลุ่มชาวบ้านผู้ผลิตผ้าไหมและผ้าทอมือมาร่วมกันแสดงจุดเด่นและจุดด้อย เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านี้มาพัฒนาให้สอดรับกับการเป็นชุมชนที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ของประเทศได้

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : อาจารย์อชิรญา พรมลัง

More from my site