สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.อีสาน จัดโครงการศึกษาศักยภาพแหล่งชุมชนในภาคอีสานตอนล่าง นครชัยบุรินทร์ สู่การเป็นชุมชนที่รองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ของประเทศ

วันที่ 27 สิงหาคม 25 […]