วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “ทิศทางการตลาดสินค้าเกษตรในยุคปัจจุบัน” และ “การสร้างตลาดรูปแบบใหม่สำหรับเกษตรกร” ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างเครือข่ายและการสร้างตลาดรูปแบบใหม่สำหรับเกษตรกร” ภายใต้โครงการส่งเสริมการตลาตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพ ปึงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายและให้ความรู้ในด้านการตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐานให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพในจังหวัด และเพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญในด้านการตลาด ณ ห้อง De V Loft 3 ชั้น 3 โรงแรม เดอ วี ลอฟท์ โฮเทล และ ลานโปรโมชัน ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา นครราชสีมา อำเภอมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ดร.อัญชลี บุบผามาลา /ภาพ
ที่มา : ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา

More from my site