วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพล นาคทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมคณาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา จำนวน 67 คน ได้ลงพื้นที่ ต.หนองระเวียง อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อดำเนินโครงการ “วิศวะอาสาพัฒนาชุมชน” ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน มีพื้นที่ดำเนินโครงการ 2 แห่ง ได้แก่ พื้นที่ตำบลหนองระเวียง และวัดอิสาน และมีระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 15 กันยายน 2563 ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการชุมชน โดยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมฝึกประสบการณ์ร่วมกับชุมชน และได้ใช้ความรู้จากสาขาวิชาชีพของตนมาบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ภายในชุมชน สู่การพัฒนาให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้

สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ ได้ทำการสำรวจความต้องการขอรับบริการของชุมชน ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร ด้านเครื่องจักรกลเกษตร ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านระบบไฟฟ้า ด้านเทคโนโลยี และด้านอื่น ๆ จากผู้นำหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน ในตำบลหนองระเวียง โดยจะนำผลการสำรวจความต้องการมาจัดทำแผนดำเนินงานและแก้ปัญหาให้กับชุมชน โดยกำหนดแล้วเสร็จในวันที่ 15 กันยายน นี้

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน