วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมหลักสูตรการตลาดสมัยใหม่และแผนธุรกิจ Lean Business Model Canvas ให้กลุ่มผู้จัดการรุ่นใหม่ ของธนาคารกว่า 120 คน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของประเทศ และสามารถปรับตัวให้ทันสถานการณ์หลังวิกฤตการณ์ COVID-19 โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ จาก คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมเป็นวิทยากร ประกอบด้วย ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ บรรยายหัวข้อ Design Thinking และ ดร.ณพรรณ สินธุศิริ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา บรรยายหัวข้อการตลาดออนไลน์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิมา ถนิมกาญจน์ บรรยายหัวข้อ Lean Business Model Canvas

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา

More from my site