อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมเป็นวิทยากรอบรม “การสร้างเครือข่ายและการสร้างตลาดรูปแบบใหม่สำหรับเกษตรกร”

วันที่ 27 สิงหาคม 25 […]

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ ธ.ก.ส. นครราชสีมา จัดอบรมหลักสูตรการตลาดสมัยใหม่และแผนธุรกิจ

วันที่ 26 สิงหาคม 25 […]