วันที่ 25 สิงหาคม 2563 สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน จัดอบรมสัมมนา “โครงการพัฒนาความพร้อมระดับประเทศของการสื่อสารยุค 5G เทคโนโลยี Massive MIMO และ Use case ด้านการระบุตำแหน่งความแม่นยำสูง” ณ ห้องประชุมเพชรไพลิน ชั้น 9 อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน โดยมี รศ.ดร.บัณฑิต กฤตาคม รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เป็นประธานเปิดโครงการ และมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกร่วมเป็นวิทยากร ได้แก่ รศ.ดร.ลัญฉกร วุฒิสิทธิกุลกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ ผศ.ดร.เวธิต ภาคย์พิสุทธิ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และทีมงาน ทั้งนี้การจัดโครงการดังกล่าวนั้นได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีการสื่อสารยุค 5G ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในสาขาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคมได้รับรู้และเข้าใจ เพื่อให้มีความเท่าทันและพร้อมเป็นแรงขับเคลื่อนในการเข้าสู่ยุค 5G ประเทศไทยในอนาคต

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : ผศ.ดร.วรรณรีย์ วงศ์ไตรรัตน์ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน