สาขาวิศวกรรมอิเล็กฯ และสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา สร้างความรู้เท่าทันด้านเทคโนโลยี 5G

วันที่ 25 สิงหาคม 25 […]