วันที่ 24 สิงหาคม 2563 ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มทร.อีสาน พร้อมด้วย ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา ผู้ช่วยอธิการบดี และเจ้าหน้าที่ มทร.อีสาน ร่วมต้อนรับผู้ตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมแคนา 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มทร.อีสาน ในการนี้ ผศ.นัฐวุฒิ ทิพย์โยธา ได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย (ประเภทห้องประชุม) และได้นำผู้ตรวจประเมินเข้าตรวจพื้นที่ห้องประชุมต่าง ๆ ดังนี้ 1. ห้องตะโกราย 1 (รองรับ 500 ที่นั่ง) 2. ห้องตะโกราย 2 (รองรับ 1,000 ที่นั่ง) และ 3. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง มทร.อีสาน โดยมีเกณฑ์ในการประเมิน 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกายภาพ ด้านเทคโนโลยี ด้านบริการและการจัดการ และด้านการจัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งจากการประเมินในเบื้องต้นพบว่า ภาพรวมทุกห้องประชุมในด้านต่าง ๆ อยู่ในเกณฑ์ดี โดยอาจมีบางส่วนที่จะต้องแพิ่มเติมเพื่อให้รองรับการจัดงานใหญ่ในระดับประเทศและนานาชาติ ซึ่งทาง มทร.อีสาน ได้เตรียมพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการส่งเอกสารส่วนที่เพิ่มเติมให้กับผู้ตรวจประเมินได้รับทราบในโอกาสต่อไป ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา มทร.อีสาน มีห้องประชุมที่ผ่านมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยแล้ว คือ หอประชุมวทัญญู ณ ถลาง จึงเชื่อมั่นได้ว่าการตรวจประเมินห้องประชุมอื่น ๆ ในปีนี้ ทางมหาวิทยาลัยจะผ่านเกณฑ์การประเมินอย่างแน่นอน และพร้อมเป็นสถานที่จัดงานที่ได้มาตรฐานทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและของประเทศไทย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ

More from my site