วันที่ 24 สิงหาคม 2563 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการ “ประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยความผันแปรและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และกรมอุตุนิยมวิทยา ภายใต้ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยมี ดร.ชาคริต นวลฉิมพลี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ โรงแรมฟอร์จูนราชพฤกษ์ นครราชสีมา ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการแปรผันของฝนช่วงกึ่งฤดูกาลถึงฤดูกาล รวมถึงกลไกและรูปแบบการเกิดฝนภายใต้ภาวะโลกร้อน ตลอดจนศึกษาและพัฒนาแบบจำลองภูมิอากาศบริเวณพื้นที่ประเทศไทยและประเทศจีนตอนใต้ ซึ่งจากการวิจัยเหล่านี้จะนำไปใช้ในการพยากรณ์สภาพอากาศในประเทศไทย รวมถึงเผยแพร่ให้กับกลุ่มเกษตรกรได้รับทราบเพื่อที่จะกำหนดฤดูกาลเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพอากาศและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและเป็นไปตามเป้าหมาย โดยนอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และกรมอุตุนิยมวิทยาอีกด้วย ซึ่งมีบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และบุคลากร จากกรมอุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมโครงการอย่างพร้อมเพรียง

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน

More from my site