วันที่ 20 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกัน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ในโครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 โดยมี ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ลงนามบันทีกข้อตกลงร่วมกับ ผศ.ณรงค์ ผลวงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนษย์ มทร.อีสาน ในนามมหาวิทยาลัย โดยฝ่ายสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มี นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และนางสาวสมลักษณ์ คล่องแคล่ว ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์ (ทัศนศิลป์) ร่วมลงนาม

สำหรับโครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Korat 2021 มทร.อีสาน จะดำเนินการผ่านสถาบันบริการวิชาการแห่ง มทร.อีสาน โดยมีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน เป็นแกนนำหลักในการขับเคลื่อนโครงการโดยใช้ความรู้ความสามารถของคณาจารย์และนักศึกษาในคณะ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะถูกจัดอย่างเต็มรูปแบบในช่วงปี 2564 เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนให้จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองศิลปะที่มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถเปิดพื้นที่ทางศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและจังหวัดนครราชสีมาอย่างต่อเนื่อง

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ไพฑูรย์ เคนท้าว /ภาพ