18 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ คณบดีคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อุทยานไทรงาม อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จากคุณเศรษฐวุฒิ ทัตสุระ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา พร้อมคณะผู้บริหาร มูลค่า 300,000 บาท ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เพื่อนำไปใช้ดำเนินงานพัฒนาอุทยานไทรงามตามโครงการต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา