สภาคณาจารย์ฯ มทร.อีสาน เข้าร่วมประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2563

วันที่ 14-16 สิงหาคม […]