วันที่ 13 – 27 สิงหาคม 2563 ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน จัดอบรมหลักสูตรการซ่อมบำรุงมอเตอร์ไฟฟ้าในงานอุตสาหกรรม บริษัทสงวนวงษ์ อุตสาหกรรม จำกัด โดยมี ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ เป็นผู้ประสานงานในการร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ในการจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม ซึ่งมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ผศ.สุทธินันท์ ต้นโพธิ์ อาจารย์กิตติวงศ์ สุธรรมโน และ ดร. มงคล ด่านบำรุงตระกูล อาจารย์จากสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ให้ความรู้ในโครงการด้วย โดยมีพนักงานช่างเทคนิค หัวหน้าช่างเทคนิค และวิศวกร จากบริษัทสงวนวงษ์ อุตสาหกรรม จำกัด เข้าร่วมอบรม จำนวน 20 คน ทั้งนี้การอบรมเป็นการฝึกภาคทฤษฎีควบคู่กับการปฏิบัติจริง เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปรกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวมถึงเพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานในสถานการประกอบการต่อไปได้

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : ดร.อนิรุธ พิพัฒน์ประภา

More from my site