วันที่ 12-14 สิงหาคม 2563 สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน จัดโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลิตกำลังคนด้านระบบขนส่งทางราง โครงการที่ 3 หลักสูตรฝึกอบรมการพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง ณ โรงแรมโรแมนติค รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.เอนก เจิรญภักดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยและโครงการพิเศษ มทร.อีสาน ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ และวิเคาะห์เชิงยุทธศาสตร์ในการพัฒนาบุคลากรด้านระบบขนส่งทางราง รวมถึงได้ให้ความรู้ในการพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง พร้อมวิธีการจัดทำแผนงานสู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผล ทั้งนี้เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการให้กับบุคลากรของสถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน ได้นำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองสู่การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของ มทร.อีสาน และประเทศไทยต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : สถาบันระบบรางแห่ง มทร.อีสาน

More from my site