วันที่ 4-5 สิงหาคม 2563 อาจารย์​ ดร.วิลาวัณย์ ประสมทรัพย์ และ อาจารย์​ ดร.ติณณ์ ถิรกุลโตมร นำนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสำรวจ ชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบและปรับเทียบคุณภาพข้อมูลดาวเทียมธีออส (THEOS) สำหรับพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (สทอภ.) หรือ GISTDA เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุม C2-124 ชั้น 1 อาคารวิชาการ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ จัดขึ้นโดยศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการสอบเทียบเชิงคลื่นอุปกรณ์รับรู้ ดาวเทียมไทยโชต 1 โดยใช้ค่าสะท้อนแสงของพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และทดสอบความถูกต้องของค่าสะท้อนแสงจากภาพถ่ายระยะไกลจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติดวงอื่น ๆ ได้แก่ Landsat 8 และ Sentinel 2 พร้อมทั้งได้มีการฝึกปฏิบัติและเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเทียบเชิงคลื่นอุปกรณ์รับรู้ดาวเทียมไทยโชต 2 อีกด้วย โดยองค์ความรู้ข้างต้นนี้นักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพสาขาวิศวกรรมสำรวจกับงานด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดี

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา : สาขาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน

More from my site