วันที่ 6 สิงหาคม 2563 นักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน ฝึกเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากของเสีย เรื่อง หลักการใช้ประโยชน์จากของเสียทางกายภาพและทางเคมี โดยได้ไปศึกษาเรียนรู้ที่สาขาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากนักศึกษาปริญญาเอกของสาขาวิศวกรรมโยธา มาร่วมให้ความรู้และสาธิตการนำเถ้าลอยจากการเผาลิกไนต์ เถ้าแกลบ และเถ้าจากปาล์มน้ำมันมาอัดเป็นบล็อคคอนกรีต ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทดแทนคอนกรีตที่ผลิตจากปูนซีเมนต์ได้ โดยการเรียนรู้ในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการจากหลายศาสตร์ความรู้เข้าด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจเรื่องที่ศึกษาอย่างรอบด้าน และเพื่อสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติยุคใหม่ตอบโจทย์สังคม ชุมชน และประเทศสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา : สาขาชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มทร.อีสาน