วันที่ 6 สิงหาคม 2563 ในการประชุมนายกสภาและอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ ชั้น 1 สำนักงานอธิการบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ 48 พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มทร.ธัญบุรี ซึ่งประธานที่ประชุม พล.อ.จรัล กุลละวริชย์ ได้เสนอให้มีการหารือเกี่ยวกับผู้ที่สมควรได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมและได้รับเลือกให้ดำรงแหน่ง ประธานที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ต่อจาก พล.อ.จรัล กุลละวริชย์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ประธานที่ประชุมฯ ในครั้งนี้

ในการนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดย ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่ง ประธานที่ประชุมนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา

More from my site