วันที่ 6 สิงหาคม 2563 สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ได้มอบเงินสนับสนุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ในงานประชาสัมพันธ์ของคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน เป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ระบิล พ้นภัย คณบดีคณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย รองคณบดีทั้ง 4 ฝ่าย และตัวแทนนักศึกษา เข้าผู้รับมอบทุนสนับสนุน

ทั้งนี้ คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ขอขอบคุณทางสมาคมศิษย์เก่าของคณะที่ให้การสนับสนุนทุนดังกล่าว โดยทางคณะบริหารธุรกิจจะนำไปใช้จัดซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในงานด้านการประชาสัมพันธ์อย่างคุ้มค่าที่สุด และจะมุ่งผลักดันงานประชาสัมพันธ์ของคณะให้สามารถผลิตข่าวสารสู่สารธารณชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และสวยงาม ตรงกับความต้องการของผู้รับข่าวสารในปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

More from my site