วันที่ 4 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.พิพัฒน์ อมตฉายา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.อีสาน พร้อมด้วย ดร.อนิวรรต หาสุข ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่พระองค์ทรงเป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” (Thailand Research Expo 2020) ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ดร.อนิวรรต หาสุข กล่าวว่า สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักด้านขับเคลื่อนและพัฒนานักวิจัยของมหาวิทยาลัย สู่การสร้างสรรค์งานวิจัยและขับเคลื่อนให้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่นและประเทศ เพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนนั้น สำหรับการจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยในครั้งนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีที่มหาวิทยาลัยจะได้นำเสนอผลงานสู่สาธารณชน จึงได้นำทีมอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการและประกวดผลงานภายในงาน ตั้งแต่วันที่ 2-6 สิงหาคม 2563 ดังนี้

“นิทรรศการผลงานวิจัย” Theme งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และลดความเหลื่อมล้ำ จำนวน 4 ผลงาน ได้แก่

กิจกรรมภาคนิทรรศการ

 1. ผลงานวิจัย เรื่อง ระบบลดอุณหภูมิและเพิ่มความชื้นในโรงเรือนเปิดดอกเห็ดแบบอัตโนมัติด้วยเทคนิค Activated Charcoal Absorption
  นักวิจัย : ดร.พลเทพ  เวงสูงเนิน สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 2. ผลงานวิจัย เรื่อง เครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวเปลือกด้วยเทคนิค Vibration Multiple Layer Airflow
  นักวิจัย : ดร.จาริณี  จงปลื้มปิติ สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 3. ผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนเขตอีสานใต้ด้วยด้วยเครือข่ายความร่วมมือและระบบสารสนเทศ
  นักวิจัย : ผศ.ดร.จงกล  จันทร์เรือง สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
 4. ผลงานวิจัย เรื่อง นวัตกรรมและภูมิปัญญาอีสานเพื่อสร้างคุณค่าและศักยภาพของผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดนครราชสีมา
  นักวิจัย : ผศ.ดุษฎี  เทียมเทศ บุญมาสูงทรง สังกัดคณะบริหารธุรกิจ

“นิทรรศการนวัตกรรมตอบโจทย์โรคอุบัติใหม่”

         ผลงานวิจัย เรื่อง เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิพร้อมเจลล้างมือ สำหรับจุดคัดกรองผู้ป่วย COVID – 19
         นักวิจัย : ผศ.ดร.กฤษณะพงศ์  พันธ์ศรี และ นายเอกพล  ขันสาลี สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมประกวดนวัตกรรมสายอุดมศึกษา 2563

กลุ่มที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์

       ชื่อผลงาน แนวคิดช้างไทยสู่ผลิตภัณฑ์อาร์ตทอย กรณีศึกษา ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่นครราชสีมา

       ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
       อาจารย์เทพฤทธิ์  ไชยจันทร์ สังกัดคณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

       ชื่อนักศึกษาเจ้าของผลงาน
       นางสาววศินี  พูลกิ่ง

       ชื่อนักศึกษานำเสนอ
       นายอิสราฤทธิ์   ศรีโท
       นางสาวชนินาถ  ศิริพันธุ์

พร้อมกันนี้ในงานดังกล่าว ดร.อนิวรรต หาสุข  ได้เป็นตัวแทน มทร.อีสาน เข้ารับเกียรติบัตร หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ในโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่)  อีกด้วย

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.อีสาน

More from my site