วันที่ 1 สิงหาคม 2563 สาขาระบบสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดโครงการปฐมนิเทศหลักสูตรการสร้างผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Certificate in Data Science for Business) หลักสูตรระยะสั้น (Non Degree) ที่ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ณ ห้อง 01206 อาคารคณะบริหารธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากคุณทวิสันต์ โลณานุรักษ์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา บรรยายพิเศษ หัวข้อ“การขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูล”

สำหรับหลักสูตรการสร้างผู้เชี่ยวชาญ สาขาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจ (Certificate in Data Science for Business) จะมีอบรมทั้งหมด 288 ชั่วโมง ในรูปแบบการเรียนการสอน แบบ Hybrid ภาคทฤษฏีแบบ ออนไลน์ และ ภาคปฏิบัติแบบออฟไลน์ (ฝึกปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา) และจะดำเนินการเรียนการสอนแบบ Block Course  จัดการเรียนการสอน วันเสาร์ – อาทิตย์  เวลา 9.00 – 16.00 น. โดยผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้จะสามารถนำความรู้ไปใช้เป็นผู้ทํางานในกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิทัลคอนเทนต์ ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลเชิงธุรกิจได้ เช่น นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ  นักวิเคราะห์ธุรกิจ  นักการตลาด ซึ่งทักษะเหล่านี้เป็นองค์ความรู้สำคัญที่จะช่วยผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมธุรกิจสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19คลี่คลายลง

จิตสุภาประหา /ข่าว

ที่มา : คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน

More from my site