อาจารย์สาขาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมเป็นวิทยากร Workshop การสร้างเครือข่ายให้กับกลุ่มเกษตรกร

วันที่ 28 สิงหาคม 25 […]

มทร.อีสาน เปิดหอศิลป์ตะโกราย จัดนิทรรศการการสร้างสรรค์ผลงานศิลป์ร่วมสมัย “ศิลป์อีสาน” ให้ประชาชนได้รับชมผลงานศิลปะ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึง 15 กันยายน 2563

วันที่ 28 สิงหาคม 25 […]

สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ มทร.อีสาน จัดโครงการศึกษาศักยภาพแหล่งชุมชนในภาคอีสานตอนล่าง นครชัยบุรินทร์ สู่การเป็นชุมชนที่รองรับการจัดกิจกรรมไมซ์ของประเทศ

วันที่ 27 สิงหาคม 25 […]

อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมเป็นวิทยากรอบรม “การสร้างเครือข่ายและการสร้างตลาดรูปแบบใหม่สำหรับเกษตรกร”

วันที่ 27 สิงหาคม 25 […]

ศูนย์บริการวิชาการด้านบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน ร่วมกับ ธ.ก.ส. นครราชสีมา จัดอบรมหลักสูตรการตลาดสมัยใหม่และแผนธุรกิจ

วันที่ 26 สิงหาคม 25 […]

สาขาวิศวกรรมอิเล็กฯ และสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา สร้างความรู้เท่าทันด้านเทคโนโลยี 5G

วันที่ 25 สิงหาคม 25 […]