วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์​วีรกุล มีกลางแสน พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั​ย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​อีสาน​ นครราชสีมา​ ลงพื้นที่ให้บริการวิชาการชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพริกบ้านหนองบง อำเภอ​คง จัง​หวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการ บริการความรู้ นวัตกรรม สู่ชุมชน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลเกษตรและอาหาร “การผลิตพริกแกงก้อน” ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มมูลค่าของพริกที่มีอยู่ในครัวเรือน ให้เกิดเป็นรายได้ต่อตนเอง ครอบครัว และชุมชนต่อไป

จิตสุภา ประหา /ข่าว
ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

More from my site