วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 รองศาสตรา​จารย์​ ดร.ณรงค์ศักดิ์ ธรรมโชติ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลั​ย​เทคโนโลยี​ราช​มงคล​อีสาน​ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการ “เสริมสร้างระบบเฝ้าระวังสารเคมีทางการเกษตรด้วยการตรวจสอบการตกค้างในพืชผักเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีของคนไทยทั่วประเทศ” ซึ่งจัดอบรมให้กับตัวแทนคุณครู จาก 9 จังหวัดในภาคอีสาน เกษตรกร และ อสม. จำนวนมากกว่า 50 ราย โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ 30-31 กรกฏาคม 2563 ณ คณะ​วิศวกรรม​ศา​สตร์และ​สถาปัตย​กรรม​ศาสตร์​ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ที่มา : คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

More from my site