วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง อธิการบดี มทร.อีสาน ในฐานะประธานที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เข้าร่วมลงนามถวายพระพร ในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมมหาราชวัง

โอกาสนี้ มทร.อีสาน ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ผ่านเว็บไซต์ https://web.ocsc.go.th/forking/

จิตสุภา ประหา /ข่าว

ผศ.ดร.วิโรจน์ ลิ้มไขแสง /ภาพ